REGULAMIN ORLIKA

 

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

Orlik 2012 w Dobrym Mieście

Kompleks sportowy „ORLIK 2012” jest własnością Gminy Dobre Miasto, oddaną w zarządzanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście, zwany dalej administratorem.

I.   Zasady korzystania:

1.   Z kompleksu sportowego korzystać mogą osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane z terenu Gminy Dobre Miasto. Obiekt nie jest przystosowany i przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego.

2.   Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne.

3.   Harmonogram i terminy zajęć odbywających się w kompleksie sportowym ustala i na bieżąco koordynuje administrator.

4.   Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

5.   W okresie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z kompleksu sportowego.

6.   W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić korzystania z obiektu.

7.   Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu sportowego.

8.   Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania poszczególnych boisk

jednocześnie wielu grupom lub osobom korzystającym w przypadku, gdy zajęcia nie kolidują ze sobą.

9.        Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników prowadzonych przez administratora. W przypadku grup zorganizowanych każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do

wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis, którego dokonanie wymaga dowodu tożsamości.

10.    Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, opiekun, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny.

11.    Kompleks sportowy jest czynny:

-  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-21.00

- w soboty i niedziele od 10.00- 21.00

12.    W okresie roku szkolnego z kompleksu sportowego korzystać będą od

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 uczniowie szkół z terenu Gminy Dobre Miasto pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego.

13.    Teren kompleksu sportowego jest objęty ciągłym monitoringiem.

14.    Osoby korzystające z kompleksu sportowego:

a)  ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie,

b)  mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych,

c)zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego regulaminu oraz dbałości o wyposażenie i sprzęt kompleksu sportowego.

15.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w kompleksie sportowym rzeczy.

16.    W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów dzieci i młodzieży odbywających się w kompleksie sportowym za bezpieczeństwo uczestników odpowiada – trener, instruktor, animator sportu itp., z zastrzeżeniem treści ust. 15 a w przypadku osób indywidualnie korzystających z boisk.

17.    Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwia typu halowego).

18.    Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

19.    Korzystający z kompleksu sportowego zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego lub obiektów – administratorowi.

20.    Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

II.      Przepisy porządkowe:

1.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)  korzystania z boisk bez zgody administratora,

b)  używania butów piłkarskich na wysokich – metalowych i plastikowych korkach oraz kolców,

c)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

d)  niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska oraz ogrodzeń,

e)  palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,

f)  przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

g)  zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boisk, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h)  przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i)  zakłócenia porządku i używania wulgarnych słów,

j)  wprowadzania zwierząt,

k)  przebywania na terenie kompleksu boisk osobom poniżej 12 roku życia po zmroku (bez opiekuna).

2.   Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystającego zgodnie z ww. ust. 1 podejmuje administrator, który stosownie do sytuacji może:

a)  nakazać zmianę obuwia sportowego,

b)  zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z obiektu,

c)  nakazać opuszczenie terenu boisk.

3.   Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag administratora, do przestrzegania przepisów Ppoż. i BHP.

4.   Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego (z art. 51 § 1 i 2 z Kw, art. 54 Kw), a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk.). Również podlegać będzie zakazowi dalszych wstępów na boisko.

 DOZWOLONE

 

 
   


OBUWIE ZGODNE Z REGULAMINEM

OBUWIE ZAKAZANE

 ZAKAZANE

 

Zarządzenie Nr 3/2018

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

Z dnia 27.02.2018 roku

Cittaslow2