9. DOBROMIEJSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN

9. DOBROMIEJSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN

1. CELE IMPREZY:

Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej,

Promocja Dobrego Miasta,

Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR:

 • OSiR w Dobrym Mieście,

WSPARCIE:

ü  CKB w Dobrym Mieście

ü  SP 3 im. Rot. Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście,

ü  Warmiński Klub Rowerowy FAN

ü  Policja Dobre Miasto,

ü  OSP Dobre Miasto.

3. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się 11 listopada 2020 r. (środa) o godzinie 10:00.

START i META: ul. Warszawska w Dobrym Mieście (przy Urzędzie Miejskim).

Biuro zawodów – Urząd Miejski przy ul. Warszawskiej.

5. TRASA I DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO:

Dystans: 10 kilometrów.

Trasa: asfalt, kostka brukowa - ulice Dobrego Miasta: Warszawska, Ks. Emila Rzeszutka, Jana Pawła II, kładka dla pieszych przez Łynę przy ul. Wojska Polskiego, Zwycięstwa – pętla 2X, Zwycięstwa, Kolejowa, Chodkiewicza, Pl. 1 Sierpnia, Pionierów, Kolejowa, Grudziądzka, Łużycka w kierunku Knopina, nawrót na wysokości cmentarza, Łużycka, Warszawska.

Trasa oznakowana co 1 km.

Trasa zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego.

Wspólna rozgrzewka 10:10

Start 10:20.

Limit czasu 90 min.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Aby wziąć udział w biegu na 10 km, należy mieć ukończone 16 lat. Przy zapisach uwzględniany będzie rocznik. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy wszystkich biegów zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać podpisaną zgodę i oświadczenie rodziców i przybyć na zawody z opiekunem.

Zgłoszenia do biegu na 10 km przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie: www.superczas.pl do 07.11.2020 r. do godz. 23.59.

Limit uczestników w biegu na 10 km – 200 osób.

Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów 11.11.2020 r. od godziny 8:30 w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14. Odbiór pakietów startowych do godziny 9:30.

7. KLASYFIKACJA:

W 9. Dobromiejskim Biegu Niepodległości będzie prowadzona następująca klasyfikacja:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3: puchary.
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn miejsca 1-3: medale

ü  16-19 lat

ü  20-29 lat

ü  30-39 lat

ü  40-49 lat

ü  50-59 lat

ü  60 lat i starsi

Klasyfikacje prowadzone będą według czasów brutto. Nagrody mogą się dublować.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowe medale.

8. OPŁATA STARTOWA:

 • 40 zł - kwotę opłaty startowej należy uiścić przelewem do 07.11.2020 r. na rachunek OSiR Dobre Miasto ul. Garnizonowa 18, 11-040 Dobre Miasto w banku: WBS o/Dobre Miasto, nr konta 53 8857 1041 3004 0400 2365 0004

(w tytule proszę podać imię i nazwisko z dopiskiem „9. Dobromiejski Bieg Niepodległości”)

W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na liście startowej zamieszczonej na stronie Organizatora (opóźniony transfer środków) prosimy o zabranie i okazanie dowodu wpłaty.

14. REŻIM SANITARNY ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ:

Organizator zapewni standardy sanitarne aktualnie obowiązujące w dniach przeprowadzania imprezy. Ewentualne dodatkowe obostrzenia/wytyczne będą komunikowane w mediach społecznościowych oraz w formie mailowej wśród zarejestrowanych uczestników.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Każdy z uczestników imprezy biegowej zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego badania lekarskiego wykluczającego przeciwskazania zdrowotne co do udziału w zawodach lub podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych co do udziału w zawodach.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie).
 • Organizator zapewnia toalety.
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do przypięcia na piersi otrzymanego numeru startowego.
 • W biegu głównym prowadzony będzie pomiar czasu. Każdy z zawodników otrzyma chip zwrotny, który musi zostać przytwierdzony zgodnie z instrukcją organizatora i bezzwłocznie oddany po dokonaniu odczytu na mecie.
 • Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb medycznych, porządkowych, sędziów i organizatorów.
 • Po przekroczeniu limitu czasu biegu głównego zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronach: www.osir.dobremiasto.com.pl, www.superczas.pl.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników 9. Dobromiejskiego Biegu Niepodległości 2020 będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XV. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warmiński Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS: 0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel serwisu Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem biegu.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych wyżej celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów.

6. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

7. Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

8. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług związanych z rejestracją uczestników biegu, elektronicznym pomiarem czasu oraz generowaniem wyników biegu.

9. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług fotograficznych.

10. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych.

11. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

12. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy udziału w biegu. Kontakt w sprawach powyższych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Mapa trasy IX DBN